Vodič za slobodan pristup informacijama
V O D I Č
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
 
 
I OSNOVNI PODACI O ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
 
 
Sjedište Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija je u Podgorici, Velje brdo bb.
 
Za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama ovlašćena je Pravna služba Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, tel 00 382 20 243 100 i 00 382 20 241 469, fax. 00 382 20 243 567, e-mail: pravna.služba@ziks.me
 
 
II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
 
Uposjedu Zavoda za izvršenje karivičnih sankcija su sljedeće vrste dokumenata:
 
1.Javne evidencije
 
·         djelovodnik;
·         evidencija registarskog i arhivskog materijala;
·         ugovori;
             
 
2.Normativna akta
 
·         podzakonska akta (pravilnici, odluke, uputstva);
·         pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija;
 
 
3. Finansije
 
·         budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija;
·         završni račun budžeta Zavoda;
·         dokumenta o javnim nabavkama Zavoda;
·         dokumenta o osnovnim sredstvima i opremi Zavoda;
 
 
4. Podaci o zaposlenima
 
Pristup inormacijama u vezi sa državnim službenicima i namještenicima ( podaci iz personalnih dosijea i sl.) biće dozvoljeni pod uslovima propisanim članom 9 stav 1 tačka 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
 
 
 
III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
 
 
1. Pokretanje postupka
 
Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva u pismenom obliku:
 
  • neposredno, u pisarnici;
  • putem pošte, na adresu Zavoda, Velje brdo bb 81000 Podgorica;
  • na e-mail: pravna.služba@ziks.me;
  • na fax br. 00 382 20 -243-567;
 
Na zahtjev za pristup informacijama ne plaća se taksa.
 
 
2. Sadržina zahtjeva
 
Zahtjev treba da sadrži:
  • osnovne podatke o traženoj informaciji;
  • način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
  • podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovom zastupniku, predstavniku ili punomoćniku;
 
Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji mogu olakšati pronalaženje traženog dokumenta.
 
3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
 
Pristup informaciji može se ostvariti:
 
  • neposrednim uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostoriji Zavoda;
  • prepisivanjem dokumenta od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Zavoda ;
  • prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevođenjem informacije od strane lica ovlašćenog za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama i dostavljanje prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.
 
4. Rok za odlučivanje po zahtjevu
 
Po zahtjevu za pristup dokumentu rješava se najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.
 
Izuzetno, u slučaju kada je to potrebno radi zaštite života i slobode lica, po zahtjevu se rješava u roku od 48 sati od prijema zahtjeva.
 
Ako je obim traženih dokumenata veliki ili ako njihovo pronalaženje zahtjeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup dokumentu u propisanom roku omeo redovno poslovanje, rok za donošenje i dostavljanje rješenja će se produžiti najduže za 15 dana.
 
Ako je zahtjev za pristup dokumentu nepotpun i nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, od podnosioca će se zahtijevati da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva otkloni nedostatke u zahtjevu.
 
Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, zahtjev će se odbaciti. Na ovu posljedicu upozoriće se podnosilac zahtjeva u pozivu za otklanjanje nedostataka. U tom slučaju rok za rješavanje teći će od dana prijema ispravljenog zahtjeva.
 
 
5. Akt kojim se odlučuje o zahtjevu i pravna zaštita
   
O zahtjevu za pristup dokumentu odlučuje se rješenjem.
 
U rješenju kojim se dozvoljava pristup dokumentu ili jednom njegovom dijelu određuje se način i rok pristupa dokumentu, kao i troškovi postupka.
 
Rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup dokumentu sadrži obrazloženje uz navođenje razloga zbog kojih se ograničava pristup dokumentu ili njegovom dijelu.
 
Protiv rješenja se može podnijeti žalba nadležnom ministarstvu.
 
 
6. Troškovi postupka
 
Troškove postupka (stvarne troškove prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja, dostavljanja i dr.) snosi podnosilac zahtjeva.
 
Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja, u korist budžeta Republike Crne Gore, na račun broj: 832-7133-41.
 
Lice sa invaliditetom ne plaća troškove postupka.
 
 
 
 

 

               

 

 

 

ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

 

Mjesečne zarade javnih funkcionera u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija– mjesečne zarade

Ime i prezime

Zvanje

Iznos

Miljan Perović

Direktor zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

933,05

Slađan Raičković

Pomoćnik direktora u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

832,95

Dragoljub Bulatović

Pomoćnik direktora u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

695,55