O nama

Zavod za izvršenje krivičnih sankija, prema Uredbi Vlade Crne Gore (Službeni list Crne Gore br.5/12) je organ uprave u Ministarstvu pravde.

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija vrši poslove koji se odnose na: izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija; kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku - pritvor; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Ministarstvo pravde vrši poslove uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, posrednika i sudskih vještaka; statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; krivično zakonodavstvo; zakonodavstvo koje uređuje obligacione, porodične i nasljedne odnose, sudske postupke, prekršajni postupak i pravnu pomoć; analitiku rada pravosudnih organa; pripremu i praćenje realizacije strateških dokumenata i projekata za oblast pravosuđa; davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuje postupak pred sudovima, prekršajni postupak i sankcije; kontrolu izvršenja kazne zatvora i drugih krivičnih sankcija u slučajevima predviđenim zakonom; pravosudni ispit; notarski ispit; međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima; ekstradiciju; saradnju u oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa i sa međunarodnim organizacijama u oblasti pravosuđa i ljudskih prava; pripremu, izradu i izvršenje međunarodnih ugovora u oblasti međunarodne pravne pomoći; nadovjeru dokumenata za upotrebu u drugim državama; pripremu i praćenje zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora za oblast pravosudnog sistema; saradnju sa međunarodnim organizacijama u postupku usklađivanja pravosudnog sistema sa međunarodnim standardima; administrativne poslove za imenovanje zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i utvrđivanje kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava; pomilovanje, uslovni otpust i sporazum o naknadi štete zbog neosnovanog lišenja slobode i prekid kazne zatvora; stalne sudske tumače; stečajne upravnike; propisivanje programa obuke za posrednike i način njegovog sprovođenja; postavljenje i razrješenje posrednika; vođenje propisanih evidencija; usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnim poretkom Evropske unije; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

 

 KO SMO:  

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija karika je u pravosudnom lancu Crne Gore koji zajedno sa policijom, tužilaštvom i sudstvom štiti drušvo od kriminala. Cilj mu je da prestupnika nakon resocijalizcije za vrijeme izdržavanja kazne osposobi da samostalno izdržava sebe i porodicu nakon odlaska na slobodu. 

Kazna zatvora i maloljetničkog zatvora,  zatvora za strance, za muškarce i žene izvršava se u KAZNENO PORAVNOM DOMU.

 Kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku i mjera obezbjeđenja obaveznog prisustva u krivičnom postupku-pritvor izdržavaju se u ZATVORIMA PODGORICA, BIJELJO POLJEU I ZATVORU ZA KRATKE KAZNE KAZNENO-POPRAVNOG DOMA, gdje se izdržava i kazna zatvora do šest mjeseci-izrečena u krivičnom postupku ili ostatak kazne koja nakon izdržanog pritvora ne traje duže od šest mjeseci.  

Zavodom rukovodi direktor koga imenuje Vlada na period od četiri godine i za rad odgovara Vladi.

 Direktor ima pomoćnika, koga bira uz saglasnost Vlade.

 Kazneno-popravnim domom i zatvorima rukovode načelnici.

 Zatvorske poslove obavljaju državni službenici ili namještinici, posebo obučeni u zatvorskom Centru za obuku kadrova.

 

 ŠTA RADIMO:

 Prijem: 

Zavod prima lica lišena slobode po nalogu o upićavnaju donijetog u skladu sa zakonom.

Po prijemu se evidentiraju podaci o identitetu, razlozima zatvaranja i po čijem nalogu, vrijeme prijema, popis ličnih stvari, sve vidljive povrede i pritužbe na prethodno mučenje, podaci o zdravstvenom stanju zatvorenika.

 Nakon prijema lice lišeno slobode  upoznaje  se sa pravilima zatvora, utvrđuje se njegovo zdravstveno i socijalno stanje, stepen bezbjednosti i sigurnosti tokom izdržavanja kazne i određeuje režim izdržavanja kazne te strategija pripreme za otpuštanje iz zatvora.

 Vrijeme provedeno u prijemnom odjeljenju nije duže od mjesec dana.

 

Upućivanje u zatvor i smještaj: 

Osuđeno lice upućuje  se na izdržavanje kazne po prethodno utvrđenom režimu. Smješta se u paviljone  kategorizovane po stepenu bezbjednosti, u sobe sa više kreveta. Odvajaju se muškarci i žene,  maloljetnici,  stranci, neosuđivani od osuđivanih, mlađi od starijuh zatvorenika i povratnika.

 Ishrana: 

Osuđena lica dobijaju tri obroka spremljena u zatvorskoj kuhinji, a imaju pravo i da sami spreamju hranu u zajedničkim prostorijama. Priprema zatvorske hrane je pod kontrolom ljekara, prilagođena je vjerskim i zdravstvenim potrebama zatvorenika. Osuđenim licima je na raspolaganju zdrava  voda za piće.

 

 Pravna pomoć: 

Svim  osuđenim licima omogućena je pravna pomoć. O pravnim pitanjim konsultuju se  sa služenicima tretmana zaduženim za realizaciju zatvorenikovog režima tokom izdržavanja kaze, pravnom službom Zavoda, advokatima po svom izboru i o svom trošku.

  

Kontakti sa spoljnim svijetom: 

Osuđena lica komuniciraju  pismima i telefonima sa članovima svojih porodica, pravnim svjetnicima  i primaju posjete. U slučaju smrti i ozbiljne bolesti bliskog srodnika, osuđeno lice u pratnji posjećuje bolesnika ili prisustvuje shrani. Osuđena lica imaju mogućnost da se redovno informišu o javnim događajima putem medija.  Redovno učestvuju na izborima i referndumima.

   

Rad: 

Zavod, u skladu sa mogućnostima, osuđenim licima obezbjeđuje radno angažovanje tokom izdržavnja kazne ukoliko to osuđena lica prihvataju, i to prema njihovim zdravstvenim i stručnim sposobnostima. Za rad dobijaju novčanu nadoknadu, a zaštita na radu jednaka onoj koju uživaju zaposleni van zatvora.  Radno angažovana osuđena lica imaju dnevne nedjeljne i godišnje odmore.

 

Fizička aktivnost i rekreacija: 

Osuđena lica svakodnevno najmanje sat vremena provode na svježem vazduhu. Imaju mogućnosti za vježbe i sportske aktivnosti, pristup bibliotekama, bavljenje hobijima i kulturnim aktivnostima.

 

Obrazovanje: 

Zavod zatvorenicima omogućava da se školuju tokom izdržavanja kazne. Zakon propisuje obavezu osnovnog obrazovanja tokom služenja kazne.

 

Sloboda mišljenja, savjesti vjeroispovjesti: 

Zavod poštuje slobodu mišljenja, savjesti i vjeroisopovjesti lica lišenih slobode i omogućava im da ispovjedaju vjeru, slijede svoja vjerska ubjeđenja, prisustvuju vjerskim službama i skupovima koje vode predstavnici njihove vjere.

 

Zatvorenikova imovina: 

Zavod čuva svu imovinu osuđenog lica koja koja se našla kod njega, a ne smije da je  zadrži jer nije u skladu sa pravilima.

Osuđena lica imaju pravo da kupuju u zatvorskoj kantini ili primaju od rodbine robu, uključujući hranu i piće za sopstvene potrebe.  

 

Puštanje iz zatvora: 

Sva osuđena lica puštaju se iz zatvora  bez odlaganja nekon isteka kazne, ili kada sud ili drugi organ naloži njegovo otpuštanje. Svi predmeti i novac, koje je Zavod čuvao, vraćauju se zatvoreniku. 

 

 Zdarvstvena zaštita: 

Zdravstvena služba Zavoda brine o zdravlju svih lica lišenih slobode tokom izdržavanja kazne. Lječene se obavlja u Zavodu ili u ustanovama javnog zdravstva. U Zavodu je licima lišenim slobode uz primarnu zdravstvenu zaštitu obezbjeđena i stomatološka zaštita i pomoć psihijatra.

 

Obezbjeđivanje reda u zatvoru:    

Red se obezbjeđuje u skladu sa potrebama bezbjednosti, sigurnosti i discipline uz poštovanje ljudskog dostojanstva zatvorenika i bez ikakve diskriminacije.

 

Bezbjednost: 

Mjere bezbjednosti obezbjeđuju se fizičkim preprekama i tehničkim sredstvima i dopunjuju mjerama bezbjednosti koje spovode službenici Zavoda. Prilikom prijema na izdržavanje kazne procjenjuje se svako osuđeno lice i prema utvrđenim rizicima određuju se  bezbjednosni uslovi čuvanja koji odgovaraju stepenu rizika. Stepen bezbjednosi razmatra se periodično tokom izdržavanje kazne.

 

Sigurnost: 

Prilikom prijema osuđenog lica procjenjuje se da li predstavlja opasnost za druge zatvorenike, službenike i posjetioce i da li postoji vjerovatnoća samopovređivanja. Utvrđuju se postupci u cilju obezbjeđivanja sigurnosti za zatvorenike, službenike i sve druge posjetioce radi smanjenja rizika od nasilja.

 

Pretres: 

Po utvrđenom postupku redovno se pretresaju mjesta zajedničkog boravka zatvorenika,  samih zatvorenika, posjetilaca i zaposlenih u Zavodu kako bi se otkrio i spriječio savki pokušaj bjekstva ili skrivanja nedozvoljenih stvari, a uz istovremeno poštovanje  dostojanstva lica koje se pretresa. Pretres obavljaju osobe istog pola.

 

Krivična djela: 

Za krivično djelo učinjeno u zatvoru sprovodi se istraga isto kao i da je učinjeno na slobodi.

 

Disciplina i kazne: 

Osuđena lica se, na samom početku izdržavanja kazne, upoznaju sa pravilima ponašanja prema pravilnicima o kućnom redu. U slučajevima kršenja pravila koji predstavljaju prijetnju sigurnosti i bezbjednosti primjenjuje se precizno utvrđen disciplinski postupak. Jedna od kazni može biti usamljenje ( samica) koje ne traje duže od mjesec dana.

 

 Upotreba sredstava prinude: 

U slučajevima samoodbrane ili pokušaja bjekstva ili aktivnog ili pasivnog fizičkog otpora zakonitom naređenju, a uvijek kao posljednju mjeru, službenici primjenjuju sredstava prinude na zakonom utvrđen način. Sredstav vezivanja upotrebljavaju se u propisanim slučajevima, a oružje i gumene palice nose se samo u slučajevima neposredne opasnosti.

 

Pritužbe: 

Svako osuđeno lice može da se žali ukoliko ima razloga da vjeruje da mu je prekršeno neko pravo. Žali se načelniku zatvorske jedinice, direktoru,  ministru pravde, sudu ili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i nevladinim organizacijama posvećenim poštovanju ljudskih prava i sloboda.    

  

Nadzor rada zatvora: 

Ovlašćeni službenik Ministarstva pravde kontroliše zatvor s ciljem da se utvrdi da li se njime upravlja na zakonit način. Uslove izdržavanja kazne i postupanje sa zatvornicima kontroliše još i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Evopski komitet za zaštitu od torture kao i druge mađunarodne organizacije koje imaju pravo da obavljaju posjete zatvorima,  kao i nevladine organizacije.

 

 Posebna pažnja: 

U Zavodu se posebna pažnja posvećuje pritvorenicima, ženama, maloljetnicima i strancima.

Smještaju se odvojeno od drugih zatvorenika i prema njima se postupa u skladu sa njihovim specifičnostima.